Като цяло програмите, които предлагаме, имат три основни цели:

 

Език: На първо място искаме да създадем стимулираща учебна среда, в която участниците ни да подобрят значително своите езикови умения чрез комуникация изцяло на на избрания от тях език, както и чрез забавни и заинтригуващи групови занимания и лични консултации

Критическо мислене: Наред с това искаме програмите ни да развиват критическото мислене, т.е. умението да анализираш собствените си мисли, ценности, предубеждения, да ги поставяш под въпрос или пък да се аргументираш в тяхна защита. Критическото мислене ни помага не само да разбираме по-добре гледните точки на другите, но и да имаме повече контрол спрямо равитието си. Освен това модерната икономика изисква много гъвкавост и отлични умения за анализиране и синтез на разнообразна информация при разрешаването на всякакви проблеми и при работа с все по-напредващата технология.

Лидерство: За нас е важно насърчаването на активното гражданство и социална промяна чрез разнообразни форми на лидерство. Лидерските умения и уменията за работа в екип и общуване с хора от различен произход са от изключителна важност за личния и професионален успех и удовлетвореност в глобалната общност.